Sikkerhedskoordinering, Bygge- Anlægsprojekter

Projekterings- og Udførelsesfasen

Mange års erfaring fra Bygge- anlægssektoren og udvikling af paradigmer og planer

Sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen

Sikkerhedskoordinering i udførelsesfasen

Risiko Evaluering

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Beredskabsplan

 

Bygherrens ansvar

Bekendtgørelse om Bygherrens Pligter, B. 117, 2013

“Ved bygge- og anlægsvirksomhed, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed.

 

Bestemmelsen pålægger enhver bygherre, at udpege en koordinator, der skal koordinere for sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge- anlægsprojektet samt en der koordinerer under udførelsen af bygge- anlægsarbejdet, når der er to eller flere arbejdsgivere er til stede samtidig.

 

Bygherren er ansvarlig for følgende opgaver

Afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområder

Udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS

Koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i projekteringsfasen og i udførelsesfasen

 

Udarbejde og vedligeholde journal, som er tilpasset bygværkets karakteristika og som indeholder en liste over de emner vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med fremtidige arbejder

 

Koordinators kompetencer:

På store byggepladser skal koordinatoren udover at have erfaring med større bygge- anlægsopgaver have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- anlægsområdet.

 

Safety Coordination, Construction Projects

Design & Construction Phase

Many years experience with Construction Projects Developing Templates and Planes

Safety Co-ordination in Project Planning

Safety Co-ordination in Construction Phase

Risk Assessment

Health and Safet Plan

Emergency Preparednes Response Plan